Webshop bladmuziek

1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.arendgerds.net is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.
2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.arendgerds.net te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
3) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van www.arendgerds.net, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@arendgerds.net.
4) Monitoren gedrag bezoeker
Deze website maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.
5) Gebruik van cookies
www.arendgerds.net plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
6) Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Gegevens arendgerds.net

arendgerds.net’
Arend Gerds
Egmondlaan 6
9861 DC Grootegast
06 8185 6021
info@arendgerds.net
KVK: 51089300
BTW nr: NL002295848B90
 
Voorwaarden arendgerds.net (beknopt overzicht, het volledige overzicht volgt hieronder)

* Levering van bestellingen
Na het plaatsen en betalen van een bestelling wordt er direct een downloadlink naar het door de klant opgegeven email-adres gestuurd. Via deze link zijn de bestelde composities te downloaden. De link werkt één dag en gekochte composities kunnen twee keer via deze link gedownload worden.

* Betaalmogelijkheden 
• Ideal (via pay.nl)
• Paypal (www.paypal.com)

* Bedenktijd/ herroepingsrecht
De ondernemer sluit het herroepingsrecht uit, omdat het aanbod:
1. door hun (digitale) aard niet kan worden teruggezonden;
2. de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
De ondernemer informeert de consument over de uitsluiting van het herroepingsrecht voor het plaatsen van een bestelling.

* Aanvullend
1. Per bestelling/compositie wordt een unieke licentiecode aangemaakt voor de consument, waarmee de desbetreffende consument toestemming krijgt voor het gebruik van de compositie.
2. De bestelde bladmuziek wordt voorzien van meerdere watermerken
3. Het kopiëren, reproduceren en verspreiden op welke wijze dan ook van door de consument gekochte composities bij arendgerds.net is niet toegestaan. Alle producten op arendgerds.net zijn auteursrechtelijk beschermt (BUMA/STEMRA/FEMU).  

Volledige overzicht algemene voorwaarden arendgerds.net

Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   7 – De prijs
Artikel   8 – Conformiteit en garantie
Artikel   9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Aanvullende bepalingen
 
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 
1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
2. Dag: kalenderdag;
3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Arend Gerds
Egmondlaan 6
9861 DC Grootegast
06 8185 6021
info@arendgerds.net
KVK: 51089300
BTW nr: NL002295848B90
 
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in hetbijzonder:
◦ de prijs inclusief belastingen;
◦ de eventuele kosten van verzending;
◦ de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
◦ het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
◦ de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
◦ de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
◦ de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
◦ of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
◦ de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
◦ de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
◦ de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
◦ de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 
Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 
Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer sluit het herroepingsrecht uit, omdat het aanbod:
1. door hun aard niet kan worden teruggezonden;
2. de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
1. De ondernemer informeert de consument over de uitsluiting van het herroepingsrecht voor het plaatsen van een bestelling.
 
Artikel 7 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
3. Mondelinge toezeggingen verbinden Arendgerds.net slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
4. Aanbiedingen van Arendgerds.net gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
5. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
Artikel 8 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.
 
Artikel 9 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het emailadres dat de consument aan het arendgerds.net kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen op digitale wijze op zeer korte termijn opsturen.  
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 10 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan via de online betaalmogelijkheden.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 
Artikel 11 – Aanvullende bepalingen
 
1. Het kopiëren, reproduceren en verspreiden op welke wijze dan ook van door de consument gekochte composities bij arendgerds.net is niet toegestaan. Alle producten op arendgerds.net zijn auteursrechtelijk beschermt (BUMA/STEMRA/FEMU). Per bestelling/compositie wordt een unieke licentiecode aangemaakt voor de consument, waarmee de desbetreffende consument toestemming krijgt voor het gebruik van de compositie.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Arendgerds.net alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3. De ondernemer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Arendgerds.net gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
4. Indien u een bestelling plaatst bij Arendgerds.net, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Arendgerds.net. Arendgerds.net houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5. De ondernemer maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

© 2021 arendgerds.net | All rights reserved | Privacy Policy en winkelvoorwaarden